Akutellt just nu (2020-05-12):


KALLELSE ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA


Årsredovisning för 2019 hittar du under fliken Årsredovisningar till vänster. 


Bostadsrättsförening Hanveden n:r 1 kallar samtliga medlemmar till föreningsstämma.

Datum: 2020-06-08

Tid: 18:30 (Insläpp från 18:00) (OBS! Legitimationskrav)

Plats: Framför BRF lokalen vid grillplatsen på gården


Dagordning


 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare och rösträknare
 6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Fastställande av röstlängd
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 10. Föredragning av revisorns berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 15. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter  i valberedningen
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Tillsättande av valberedning
 19. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enl. 31§
 20. Motion gällande inpasseringssystem till portarna ( bifogas i kallelsen)
 21. Motion gällande inpasseringssystem till portarna ( bifogas i kallelsen)
 22. Motion gällande inpasseringssystem till portarna ( bifogas i kallelsen)
 23. Motion gällande inpasseringssystem till portarna samt parkeringarna ( bifogas i kallelsen)
 24. Föreningsstämmans avslutande

 

Välkommen! Styrelsen


 • 34 i föreningens stadgar Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud som antingen ska vara medlem i föreningen, make eller sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud ska förete skriftlig och dagtecknad fullmakt. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än en medlem.


         Kallelsen i PDF


Information om Coronaviruset finns uppsatt i trapphusen. För information på andra språk "klicka på länken" här Folkhälsomyndigheten


För mer information kring den kollektiva bredbands- och tvanslutningen klicka här.


Styrelsen proposition angåenge kollektiv anslutning av bredband och tv (godkändes enligt stämman 2019-06-10).

Klicka här.


Om du upplever störningar med Tv eller Bredband vänligen kontakta Telia för TV, tel 90200 och Riksnet för bredbandet,

tel 0770-33 99 33.


Skulle det vara något akut, kontakta styrelsen.

Kontaktuppgiften finns under Styrelsen och på anslagstavlan.


Styrelsen  


 

Kontakta styrelsen genom kontakt formulären nedan